Nesvara.cz | Spotové denní ceny elektrické energie

Tato stránka bude postupně doplňována a upravována.

V tomto grafu jsou zobrazené spotové ceny elektrické energie ke kterým je připočtena marže dodavetele a DPH.

K přechodu k novému dodavateli dojde 1.7.2024.

Pro snížení celkové ceny za elektrickou energii jsem vyblokoval nahřívání bojleru v době nejražší ceny a přenastavil jsem ukončení útlumu tepelného čerpadla. Tento útlum je nastaven od 22:00 do 4:00 hod. Průběh spotřeby ostatních spotřebičů je bez úprav.

V grafech je uvedena pouze neregulovaná část ceny elektrické energie. K této ceně je nutno připočítat poplatek dodavateli a regulovanou část ceny - poplatky za distribuci, cenu za jistič, daň z elektřiny, cenu elektřiny za činnost Operátora trhu, cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cena systémových služeb provozovatele energetické přenosové soustavy.

Postup výpočtu ceny za elektrickou energii váženým průměrem pro dané období: za dané období se vždy vynásobí cena elektrické energie za danou obchodní hodinu spotřebovanou el. energií a tyto výsledné hodnoty se sečtou. Dále se za sledované období sečtou jednotlivé hodinové hodnoty spotřebované el. energie. Výsledky se mezi sebou vydělí. SUM ( hodinová cena * hodinová spotřeba ) / SUM (hodinová spotřeba).

Na stránku FVE Na stránku topení Na stránku historie Diskuze a informace