>> Vložit příspěvek <<                  >> Na stránku FVE<<                 >> Na stránku topení<<                 >> Na stránku spotových cen<<

Vážení přátelé fotovoltaických systémů, vítám vás na této stránce. Zde můžete psát vaše postřehy, dotazy a připomínky.

Stránky:  1, 2, 3

  #60 Raduz  Dne: 11.07.2018 12:04:56
E.ON, už to vidím :-) Pøesto mì to zajímá-pøipojení bez problému?
  #59 Raduz  Dne: 11.07.2018 10:31:03
Chápu prosím správnì dle typu mìnièe, že elektrárnu máte jednofázovou? Nemìl jste problém s pøipojením k distribuèní síti? Zrovna øeším dodávku na klíè a FVE 5,5kW niminálnì ÈEZ distribuce prý nepøipojí-maximální výkon na jednu fázi je 3,64kW. Èili bude 3f, ovšem tam je prý zas problém díky mìøení po fázích (èeská specialita) s dostateèným využitím energie v domì, než pøeteèe do sítì. Resp. asymetrické 3f mìnièe jsou drahé. Mohu se zeptat v jaké distribuèní síti jste, resp. vùbec by mì zajímalo kde se Vaše FVE fyzicky nachází a zda jste s tímto nemìl problém. Je to mìsto Písek shodnì s majitelem domény? :-) Pøedem dìkuji za odpovìï.
  #58 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 01.06.2018 07:33:41
29.5.2018 jsem namontoval nový cejchovaný elektromìr.
  #57 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.05.2018 08:43:36
Jsem rád, že tyto stránky sledujete (alespoò mají nìjaký užitek). I já špatnì spím. V sobotu 26.5.2018 došlo ke zkratu ve FVE elektromìru, proto zde nejsou prùbìhová data o výrobì. Elektromìr jsem rychle sehnal nový a vèera jsem jej namontoval. Jenže nový elektromìr má jiný poèet pulzu na 1 kWh a to je problém správný výpoèet najetých kWh (vzhledem k historii). Takže sháním jiný , který má 2000 imp. na 1kWh. K Vaší otázce, Elektrárnu mám od konce roku 2009. A co bych udìlal jinak? Vcelku nic, vše funguje jek má. Postupnì jsem dodìlal možnost využití pøebytkù ohøíváním akumulaèní nádrže (pøi rekonstrukci topení) a to funguje dobøe. Výstavbu elektrárny urèitì doporuèuji, dnes je podstatnì levnìjší a v kombinaci s bateriemi je to paráda (ty já ale nemám). Taky je to dobrá hraèka. Jinak co se týèe návratnosti, vzal jsem si úvìr a vèetnì úroku ji budu splácet celkem asi 12 let (nepoèítám nenakoupenou energii). Dnes jsou poøizovací ceny sice jiné, ale jsou dotace na poøízení, takže odhaduji návratnost podobnì. Mám instalovaný výkon 5,06 kW a roèní výroba se pohybuje v rozmezí 4400 - 5000 kWh roènì. Pøeji dobré rozhodnutí. Pokud chcete ještì nìjaké info klidnì zavolejte na mob. 608 841 833, Josef Nešvara
  #56 Raduz  Dne: 29.05.2018 00:55:40
Já jsem normálnì na tom vašem webu závislý, posledních pár dnù nemùžu spát, jak nevidím výrobu :-) Tak snad se brzy zadaøí zase zprovoznit, a vám to nekazí statistiky :-) Už to sleduji nìjaký pátek, velmi zajímavá statistika pro ty, co podobnì jako já poèítají návratnost a pøi tom šetøí do prasátka :-) Kdybyste teï stavìl fve, udìlal byste nìco jinak? Tøeba jiný výkon, baterie apod? Uvažuji o koupi na klíè s dotací, tak snad nebudu litovat.
  #55 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 07.01.2018 11:58:14
Dnes jsem nainstaloval další dvì teplotní èidla. Èidla jsou umístìna v obývacím a zadním pokoji. Protože jsem nechtìl provádìt velký zásah v obou pokojích jsou èidla umístìna v 50ti centimetrové výšce, proto ukazují zhruba o 0.5 st. nižší teplotu. Ještì informace k zadnímu pokoji. Je to nejstudenìjší pokoj se tøemi ochlazovanými zdmi a stropem. Nemá kvalitní izolaci a proto pøes noc pomìrnì dost vychladne. Snad jej èasem lépe zaizoluji.
  #54 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 23.04.2017 20:37:14
Topné tìleso v horní èásti mám proto, že za akumulaèní nádrží nemám žádný bojler a je to náhrada bojleru (v horní èásti je pouze CU výmìník). Není napájeno pøímo z pøebytkù FVE, ale mám u nìho další spínací hodiny nastavené tak, že nenahøívá v noci, ale pouze ve dne abych využil energii z FVE . Toto øešení je v celku vyhovující. Je zde i možnost zapnout jej ruènì i v noci. Co se týèe konkrétního typu tìlesa, jedná se o toto tìleso http://www.regulus.cz/download/tech-listy/cz/tl_cz_technicky-list_ett-m.pdf , které obsahuje hlavní a bezpeènostní termostat a pracuje naprosto autonomnì jako bojlerové tìleso. Toto tìleso je zapnuto celoroènì (pokud je akumulaèní nádrž nahøáta v celém objemu od pøebytkù FVE, toto tìleso se nesepne). Lze si to pøedstavit tak, že do bojleru pøitéká TÚV z akumulaèní nádrže již ohøátá. V akumulaèní nádrži jsou ještì dvì tìlesa, ve støední a spodní èásti. Pùvodnì jsem mìl pøebytky zapojené do støední èásti, ale aku. nádrž se nahøála z pøebytkù v létì rychle a nebyla tím využita celá kapacita aku. nádrže. Proto jsem pøebytky z FVE zaèal napájet spodní topné tìleso. Topné tìleso ve støední èísti je použito jako pøímotopné tìleso (elektrokotel). Používám jej však minimálnì. Pokud máte nìjaké otázky klidnì se ozvìte. Vaše uvažované øešení má nìco do sebe a myslím, že potøeba to vyzkoušet ve Vašich podmínkách. S pozdravem Josef Nešvara mob.608 841 833
  #53 vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 22.04.2017 13:08:56
Jak se vám prosím osvìdèilo topné tìleso pro ohøev TUV v horní èásti nádrže? Jak máte nastaveno øízení toho tìlesa? Používáte ho i v létì, nebo staèí ohøev pomocí FVE? Pøemýšlím, jestli není vhodné ohøívat pomocí FVE primárnì vrchní èást nádrže, kvùli rychlému ohøevu TUV, a až potom nahøívat spodní èást nádrže. Dìkuju
  #52 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 18.04.2017 22:48:54
Na webu jsou doplnìny programy dva programy v .C do SDS. Jeden pro vložení stavù elektromìrù a druhý pro bìh programu.
  #51 bjlbjl@post.sk  Dne: 17.04.2017 11:40:28
Dobrý deò. Pekne spravené. Prosím vás dalo bi sa od vás zasla naplò do SDS cubor .C
  #50 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 13.12.2016 10:42:12
Na jednu WIRE sbìrnici je možné zapojit pouze 16 èidel
  #49 Petr  Dne: 13.12.2016 07:08:31
Dobrý den, Dìkuji za odpovìï, já mìl zato že je to elektrárna, ne mìøák :-) Na náklady jsem si již pøedstavu udìlal. Když jsem psal minulý pøíspìvek, tak jsem se na stránce ještì zase tak neorientoval. Celý systém vypadá zajímavì, ale i složitì. Musím nìco naèíst. Napø, jak je možné zapojit 32 teplotních èidel, když má jen jeden wire konektor. Zatím díky
  #48 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2016 21:38:47
Ještì info k topení. Bìhem léta 2016 jsme pøedìlali kompletnì radiátory vèetnì rozvodù. Pùvodní radiátory byly èlánkové - litinové a plechové, otevøená expansní nádrž. Nechal jsem spoèítat tepelné ztráty domu. Poté jsem si navrhl nové radiátory KORADO na tepelný spád 65/50 z dùvodu možné instalace plynového kondenzaèního kotle v budoucnu. Potrubí - CU s lisovanými komponenty. Expansní nádrž je nyní tlaková - 80 litrù. Zkušenost je taková, že topná soustava se chová jinak. Radiátory se ohøejí podstatnì rychleji a samozøejmì i rychleji chladnou. Je zajímavé, že døíve se akumulaèní nádrž nahøívala postupnì s celou soustavou (pokud byl sekundární 3cestný ventil úplnì otevøený). Novì se radiátory ohøívají na daleko vyšší teplotu bez ohledu na nádrž (pokud je 3cestný ventil úplnì otevøený), neboli teplota v akunádrži je daleko nižší i když do radiátorù jde daleko vyšší teplota. Prostì radiátory reagují daleko pružnìji na pøiložení v krbových kamnech díky menšímu množství vody v systému. Samozøejmì je dobré se nauèit pracovat s termoventily na radiátorech. Pokud teplota v místnosti dosáhne požadované teploty postupnì se zaènou zavírat a pøebyteèné teplo jde do akunádrže. Píšu to zde proto, že mnoho lidí i když má termoventily, požívá stejnì pouze dvì polohy - 0 a 5. Je to škoda, protože opravdu fungují. Celkovì musím øíci, že se soustava s radiátory KORÁDO (díky menšímu množství vody v soustavì) chová lépe pøi použití s krbovými kamny. Ještì jedna drobná informace - nyní je sekundární èerpadlo nastavené na stupeò 1(úspora elektrické energie) díky dobøe hydraulicky vyváženému systému. Pøièemž všechny radiátory dobøe topí v celém domì. V systému byl jeden okruh pro žebøíèek v koupelnì pouze s kulovým ventilem. Ten zpùsoboval jakýsi zkrat v systému, díky kterému témìø netopily zadní radiátory pøi nastavení èerpadla na 1 stupeò. Nyní je u tohoto okruhu zregulován prùtok a vše je OK.
  #47 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2016 19:38:20
Èím dál více se na mne obracejí lidé, které zajímá jak tyto stránky fungují. Poto jsem se je rozhodl zveøejnit a popsat . Akorát to bude chvilku trvat. Chtìl bych ještì podotknout, že nejsem IT odborník. S tvorbou mi pomohlo nìkolik známých na základì mých pøedstav.
  #46 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2016 19:21:12
Co se týèe elektrárny, je to elektrárna fotovoltaická. Na støeše je pouze anemometr na mìøení rychlosti vìtru. Elektrárnu mám od konce roku 2009, o instalovaném výkonu 5,06 kW. A náklady Vám neøeknu úplnì pøesnì, kouknìte na níže uvedený odkaz na nejdùležitìjší zaøízení a to je SDS Macro, které sbírá veškerá data, která vidíte na webové stránce. http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/sds-macro-din Dále na této stránce zjistíte více info o teplotních èidlech, èidlech vlhkosti, elektromìrech apod. Dále mám veøejnou IP adresu (za to se taky nìco platí - dle poskytovatele) a za webové stránky a doménu vèetnì všech služeb je okolo 1000 Kè roènì. Ono to vznikalo postupnì. nedokážu øíci kolik mne to stálo, ale z výše uvedeného odkazu si mùžete udìlat pøedstavu o potøebných nákladech.
  #45 Petr6810@seznam.cz  Dne: 12.12.2016 11:22:49
Dobry den, Super stranka, neco takove bych taky chtel. Mam dve otazky: jakou mate vetrnou elektrarnu a jako amater a lajk se zeptam na kolik prijde takove sledovani mereni? Diky
  #44 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 19.06.2016 23:01:32
Dnes (18.6.2016) jsem na montoval do akumulaèní nádrže (poté co mi kamarád pøivaøil pøírubu do akunádrže) externí topné tìleso Regulus 1200 W http://www.regulus.cz/download/tech-listy/cz/tl_cz_technicky-list_ett-m.pdf které v podstatì nahradí bojler. Tìleso jsem namontoval poté, co zaèal téci po 15ti letech bojler namontovaný za pøedehøev v akumulaèní nádrži. Vše funguje OK. Doporuèuji. Tìleso je namontováno horní pìtinì akunádrže a ohøívá asi 100 litrù topné vody pro TÚV.
  #43 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.05.2016 22:33:08
Ano mohl bych teoreticky zatopit z akumulaèní nádrže. Pokud bych pustil topení z akumulaèní nádrže, topení by stejnì netopilo, protože venku bylo pomìrnì teplo a ekvitermní regulace by do topení moc tepla nepustila. V létì vyžíváme akunádrž spíše jako velký zásobník TUV. V grafu je sice vidìt, že je teplé topení (sekundární okruh), což je díky mírné netìsnosti 3cestného ventilu sekundárního okruhu. Akumulaèní nádrž používáme v trochu jiném režimu. Pokud v topné sezónì pøestaneme topit veèer v krbovkách, nìjakou dobu topení topí z nádrže, ale né do úplného vyèerpání. Ráno po zatopení je v akunádrži ještì teplá voda a topení zaène døíve topit. Máme starší systém s litinovými radiátory s vìtším množstvím vody a tento režim nám vyhovuje. Je to srozumitelné a dostaèující?
  #42 vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 27.05.2016 16:03:52
Mùžu se zeptat, proè vlastnì dneska topíte v kamnech? Když se dívám jen na èísla, pøijde mi, že je teplo a solární ohøev vody vám natopení akumulaèní nádrže bohatì pokryje? Díky
  #41 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.04.2016 10:53:23
Co se týèe výkonu teplovodního výmìníku, provádìl jsem mìøení a dosáhl jsem max výkonu zhruba 9,7 kW (deklarovaný je 11 kW). To, že v souèasnosti je rozdíl teplot na pøívodu a zpáteèce pouze 3°C je proto, že je venku pomìrnì teplo a topí se málo. Jiným zapojením potrubí nezvýším výkon èi úèinnost kamen. Ke druhému dotazu - mìøení okamžitého toku energie je pomocí S0 impulzù z elektromìrù. Proto nemusí být vždy v èase úplnì pøesná informace a mùže na krátkou chvíli dojít k odbìru ze sítì. Tento problém nemají øešení, které k mìøení používají analogové mìøení toku proudu pomocí proudových transformátorù což zde takto není. TO, že na stránce vidíte rozdíl ve výkonu po dobu delší je proto, že data na stránku se obnovují zhruba 3x za minutu. Informace o výkonu je platná pouze v dobì naètení informace což je opravdu zkreslující. Snad jsem alespoò trochu odpovìdìl na Vaše otázky. V pøípadì dalších mi mùžete zavolat na mob. 608 841 833
  #40 Vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 28.04.2016 09:29:59
Dobrý den, moc pìknì znázornìno. Mám dotaz k ohøevu vody v krbu - vidím, že máte velmi malé rozdíly v teplotì vody, co jde do kamen a z nich ven. Tøeba 65 stupòù z kamen a zpìt se vrací 62. To pak musí ten ohøev mít velmi malou úèinnost, ne? Nebylo by lepší do kamen pøivádìt vodu ze spodní èásti akumulaèní nádrže? A pak druhý dotaz - když vidím výkon FV pole tøeba 2.8 kW, pøebytky do akumulaèní nádrže jsou 3.8 kW - není to chyba mìøení? Nebo se to v tu chvíli bere i z veøejné sítì, aby se spirála nezapínala tak èasto? Dìkuju, Vojta
  #39 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 02.03.2016 14:18:22
Dìkuji za pochvalu, já to mám jako svoji hraèku. Co se týèe grafu, je generován od výrobce zaøízení SDS, který poskytuje zdarma portál pro evidenci a zobrazení dat, která jsou na nìho zasílána každých 15 minut. Graf je jimi vytvoøený a není možné jej mìnit. Pokud budete chtít nìjaké bližší info, mùžete se ozvat na email èi zavolat na mob: 608 841 833 S pozdravem Josef Nešvara
  #38 RobertK  Dne: 02.03.2016 00:33:56
Dobrý den, opravdu vymazlené měření. Koukám na výrobu místo večerníčku, protože mě zajímá výroba zejména v zatažených dnech. Akorát ten graf trochu začala kazit rychlost větru, díky čemuž jsou hodnoty výroby při větším větru nízké a nečitelné. Možná vítr radši do jiného grafu. Nicméně chvála a obdiv nad hezkým portálem :-)
  #37 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.02.2016 22:33:33
Doplnìní dalšího elektromìru, který mìøí množství energie použité pro ohøev topné vody v akumulaèní nádrži
  #36 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 26.11.2015 15:05:12
Co se týèe výpoètu výkonu, je to zde pomìrnì nepøesné. Výkon je vypoèítán tak, že znám teplotu pøívodu, teplotu zpáteèky, ale velièinu prùtoku mám dosazenou natvrdo odhadem. Primární èerpadlo bìží v režimu stálých otáèek. Vše je dosazeno do vzoreèku výkon v kW = (prùtok v m3/hod v tomto pøípadì 1,1 * ( rozdíl teplot pøídod - zpáteèka)/ konstanta 0,86. I já jsem mìl ze zaèátku pocit, že výkon výmìníku je nízký. Projektant mi poradil pro zjištìní výkonu výmìníku následující relativnì pøesné øešení. roztopím kamna na na max výkon (v primárním okruhu mám sledování teploty vody ve výmìníku na 0,1 st. V urèenou dobu vypnu èerpadlo, dále musím znát pøesné množství vody ve výmìníku a sleduji o kolik stupòù se ohøeje voda za daný èas. Dosazením do vzorce na tomto odkazu http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody zjistíte pøibližnì výkon výmìníku. Pokud mi napíšete na email mob. tel. mohu Vám zavolat a probrat zkušenosti s krbovými kamny. S pozdravem Josef Nešvara
  #35 Jumpmansmartin@skokan.net  Dne: 26.11.2015 09:38:06
dobrý den, zajímalo by mne jak měříte či počítáte aktuální výkon krbových kamen. Mám podobné zapojení, pouze s kamny Verner 13/10 a větší aku nádrží a nějak se mi jejich výkon nezdá, proto bych se rád inspiroval u vás.
  #34 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 16.11.2015 11:52:50
Doplnìn anemometr pro mìøení rychlosti vìtru. Anemometr má jazýèkové relé a je pøipojen na S0 vstup.
  #33 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 25.10.2015 21:59:34
Pøidána teplota zpáteèky primární èásti topení
  #32 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 09.10.2015 23:29:04
Dne 8.10.2015 jsem pùvodní SDS Micro DIN E nahradil SDS Macro. Pøedpokládám doplnìní elektromìru pro mìøení elektrické energie kterou je ohøívána voda v akumalaèní nádrži z pøebytkù elektrické energie. Dále zobrazit stav èerpadla topení.
  #31 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.03.2015 20:51:23
Ne otevírání ventilù SDS neøídí. Primární servo je øízeno pomocí zaøízení JABLOTRON CP-201. Sekundární servo je øízeno pomocí regulátoru ELEKTROBOCK R3V. Momocí SDS mìøím teploty, vlhkost, spotøebu, reguluji SSR relé pomocí PWM výstupu a posílám data na server pro zobrazení jejich historie.
  #30 Zdenìkzdenek1blaha@seznam.cz  Dne: 11.03.2015 19:58:11
Dobrý den, zavírání a otevírání tìch tøícestných ventilù øešíte pøes sds micro?
  #29 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 09.03.2015 11:35:23
8.3.2015 - teplotu zpáteèky jsem zmìnil zpìt na 60°C
  #28 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 24.02.2015 12:57:03
22.2.2015 jsem zmìnil nastavení teploty zpáteèky krbu ze 60°C na 55°C. Dùvodem je zjistit zda a popø. jak se zmìní rozložení teplot v systému (obèas dìlám rùzné pokusy). Další vliv na ohøívání aku nádrže má v souèasnosti vyšší podíl pøebytkù energie z panelù pro její ohøev.
  #27 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.01.2015 18:43:17
Na stránku "topení" je pøidána hodnota okamžitého výkonu do topného tìlesa z pøebytkù FVE. Je to pouze online informace, která se nikde nesèítá a nezaznamenává. K výpoètu je využita hodnota SYS192, která øídí PWM výstup. Toto øešení je použito proto, že nemám žádný volný SO vstup v SDS. Nevýhodou tohoto øešení je, že nezohledòuje stav, kdy je tìleso odpojeno stykaèem pøi ohøátí vody v akumulaèní nádrži na max teplotu a není zde možno sledovat historii.
  #26 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 07.10.2014 11:48:32
Dìkuji za pochvalu, je to taková moje hraèka. Vše je v souèasnosti zapojeno do SDS Micro DIN. V budoucnu pøedpokládám pøepojení na SDS Macro, ale zatím mám trochu problém. Klidnì mi napište na email co potøebujete vìdìt a já Vám rád poskytnu potøebné informace. S pozdravem Josef Nešvara
  #25 Michalhurvayz@centrum.cz  Dne: 06.10.2014 16:23:27
Zdravím Vás. Nádhera se na Váš systém koukat.Opravdu super! Jen otázka.Mám podobný systém, jen bez celého monitoringu. Chci se zeptat proè nemáte èidla teplot zapojené do SDS micro? Mùžete mi napsat kam jsou pøipojené? Pracuji na vytvoøení nìèeho podobného, jen ještì nevím kde zaèít. Dìkuji Michal
  #24 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 27.09.2014 13:20:29
Celou topnou sezónu obstál systém na výbornou, vèetnì krbových kamen, jejichž topeništì a sklo dvíøek je témìø jako nové, bez známek zadehtování.
  #23 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 24.08.2014 13:57:41
Dìkuji za pochvalu. Èidla právì blbnou, protože se je snažím napojit na SDS Macro, ale tam se mi je vùbec nedaøí nalézt. Jako kabel používám plochý telefonní 4 žilový. Se zakoupením akumulátorù zatím neuvažuji, systém je na rodinném domì a vyrobená energie vzhledem ke spotøebì domu je nízká zejména v zimních mìsících. A nevím jak by to vyšlo ekonomicky. Pokud budete chtít nìjaké konkrétní informace mùžete se na mne obrátit emailem. S pozdravem Josef Nešvara
  #21 frenkyjaromir.lastovicka@centrum.cz  Dne: 24.08.2014 12:58:55
Koukám, že vám blbnou èidla teploty. Také s tím bojuji. Èidla jsou hodnì náchylná na rušení po vedení. Vedení k nim mám stínìná a i tak obèas zablbnou :-(. Jinak strašnì pìkný solárnì tepelný systém. Nezakoupíte aku a nepøejdete na ostrovní systém? Nemusel by jste tak kupovat vlastní nasvícenou energii. Pøeji hodnì slunných dní a hodnì zdaru Frenky
  #20 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.05.2014 10:08:33
Využití pøebytkù: v dobì kdy bìhem dne svítí slunce, dojde k nahøátí nádrže zhruba mezi 55 - 65 st.C což se veèer využije na zavlažení v chladnìjších místnostech. Dále v horní èásti akunádrže zùstává pødehøátá TUV. Jedna malá nevýhoda je ta, že cena pøebytkù elektrické energie již není zdarma, ale za každou spotøebovanou kWh vyrobenou vlastní FVE zaplatím v roce 2014 0,75 Kè vè. DPH Jinak zatím spokojenost
  #19 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 06.03.2014 22:58:48
Zkušenosti s krbovými kamny HAAS + SOHN - NIVALA. Po pùl roce topení s tìmito kamny musím konstatovat, že jsou opravdu dobré a mohu je jen doporuèit. První perfektní velkou výhodou je zpùsob èištìní výmìníku, který zaruèuje èistotu v místnosti pøi jeho èištìní. Dále vnitøek šamotových cihel je neustále èistý (pokud se nìkdy zakouøí, zanedlouho se opìt vyèistí pøi hoøení. Co se týèe èistoty skla je to obdobné (obèas jej zevnitø vyleštíme urèeným pøípravkem). Ze zaèátku jsem pochyboval o výkonu teplovodního výmìníku, ale po nìkolika testech jsem si ovìøil, že dosahuje deklarovaného výkonu. Na kouøovod jsem pøipevnil magnetický teplomìr, který ukazuje max 200 st.C, což deklaruje i výrobce a svìdèí to o úèinnosti kamen. K topení používáme nejvíce døevìné brikety, obèas suché døevo nebo uhelné brikety.
  #18 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 02.12.2013 13:03:06
Obèasné nesmyslné èíslo teploty. Toto je zpùsobeno tím, že kabel s daty od èidel teploty je blízko kabelu napájejícího SSR dele pro øízení výkonu pøebytkù z FVE do akumulaèní nádrže. Pokud SSR relé právì reguluje zpùsobuje to tento problém.
  #17 Josef Nešvara  Dne: 29.11.2013 18:43:50
Vytvoøena stránka (ve vývoji) s pøehledem vytápìní domu pomocí krbových kamen HAAS+SOHN - NIVALA a akumulaèní nádrže REFLEX - RAK 500/2. Øízení primárního okruhu topení zajišuje øídící jednotka JABLOTRON CP-201M, která je urèena pro aplikace energeticky úsporného èerpadla CP-201P. Ventily a serva jsou od firmy ESBE. Dále je použitý ekvitermní regulátor ELEKTROBOCK R3V a Euroster 11K jako univerzální termostat a sekundární èerpadlo VILO. http://www.nesvara.cz/topeni
  #16 Josef Nešvara  Dne: 29.11.2013 18:33:54
Vytvořena stránka (ve vývoji) s přehledem vytápění domu pomocí krbových kamen HAAS SOHN - NIVALA a akumulaèní nádrže REFLEX - RAK 500/2. Řízení primárního okruhu topení zajišťuje řídící jednotka CP-201M, která je určena pro aplikace energeticky úsporného čerpadla CP-201P. Ventily a serva jsou od firmy ESBE http://www.nesvara.cz/topeni
  #10 Josef Nešvara  Dne: 28.10.2013 12:50:43
Malá úprava. V historii jsou nová teplotní èidla. "Primární teplota topení" - teplota mezi krbovými kamny a tøícestným ventilem (hlídá teplotu zpáteèky). "Akumulaèní nádrž" - teplota akumulaèní nádrže horní a dolní èást. Ta je ohøívána z krbových kamen, topným tìlesem z pøebytkù FVE popø. topným tìlesem (elektrokotel). Celé schéma zde bude zanedlouho vidìt.
  #8 Josef Nešvara  Dne: 21.10.2013 21:04:14
Doplnìn elektromìr pro mìøení spotøebovaných pøebytkù topením do akumulační nádrže. Není zatím vidìt na internetu (nemám volný SO vstup)
  #7 Josef Nešvarajosef@vesvara.cz  Dne: 31.05.2020 13:21:16
2.10.2013 jsem doplnil SSR relé pro využití elektrické energie z pøebytkù. Touto energií je prostøednictvím topné spirály ohøívána voda v akumulaèním zásobníku.
  #6 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.09.2013 19:49:50
Vážení pøátelé fotovoltaických systémù, vítám vás na této stránce. Zde mùžete psát vaše postøehy, dotazy a pøipomínky.