>> Vložit příspěvek <<                  >> Na stránku FVE<<                 >> Na stránku topení<<                 >> Na stránku spotových cen<<

Vážení přátelé fotovoltaických systémů, vítám vás na této stránce. Zde můžete psát vaše postřehy, dotazy a připomínky.

Stránky:  1, 2, 3

  #105 Gustav Szmekgustav.szmek@seznam.cz  Dne: 03.07.2022 13:13:03
Dobrý den, pane Nešvaro, moc se mi líbí Vaše stránky a zpracování dat, ovšem pøiznám se, že se mi daleko více líbí Váš vstøícný pøístup k otázkám :-). Každému se snažíte pomoct a toho si velmi cením :-). Doufám, že zkusíte pomoct i mnì. SDS používám ke sledování teplot a øízení topení a TUV už dávno, ale teprve nyní, po instalaci FVE jsem se zaèal zajímat o možnosti, které SDS umí, tzn. sledování spotøeby, ale hlavnì pøetokù, vèetnì automatického spínání ohøevu bojleru. Mám ho propojený s AKU tak, že je dokážu høát obousmìrnì. Mohl bych se na Vás obrátit s prosbou o pomoc. V této oblasti jsem laik a vidím že Vy to máte vše zøejmì vyøešeno. Tøeba zavolat Vám? Dìkuji moc, mìjte se krásnì, Gustav Szmek 😊
  #104 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 26.05.2022 13:16:09
Dobrý den pane Vedrale, dìkuji za pochvalu. Tìší mne, že jsou tyto stránky alespoò trochu užiteèné a nìkoho zajímají. S pozdravem Josef Nešvara
  #103 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 26.05.2022 13:12:38
Ano, roèní výroba je vždy od nového roku. Celkové bilance za jednotlivé roky je možné vidìt na odkazu "GRAFY HISTORIE ON-LINE" - "TABULKY" - "Souhrnný pøehled spotøeb, výroby a nákladù"
  #102 dopravavedral@seznam.cz  Dne: 25.05.2022 16:44:16
Dobrý den, máte to vymakane, od té doby co jsem našel váš odkaz, na to èumím tak èasto, jak kdybych to mìl ja na støeše S pozdravem Milan Vedral
  #101 Standawwsly@seznam.cz  Dne: 25.05.2022 14:59:57
Aktuálnì máte roèní výrobu 2067kWh. To je od 1.1.2022?
  #100 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 25.05.2022 14:06:23
Zdravím, trochu nechápu Vaši otázku. Moje FVE vyrobí roènì el. energii v rozmezí 4,4 - 5,1 MWh el. energie.
  #99 Standawwsly@seznam.cz  Dne: 25.05.2022 13:54:14
Dobrý den, v prvé øadì dìkuji za sdílení dat. Chtìl bych se zeptat v èem je to, že 5kWp FVE vyrobí jen 2MWh roènì?
  #98 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 19.04.2022 21:46:14
Dobrý den, jsem rád, že jsou pro Vás data z tìchto stránek užiteèná. Použitá akumulaèní nádrž nebyla pùvodnì urèena pro TÈ. Byla použita døíve z dùvodu topení krbovými kamny. Když jsem se rozhodl namontovat tepelné èerpadlo (s invertorem), bylo mi øeèeno, že není AN nutná. Pøesto jsem ji zde nechal a zapojil jsem TÈ pøes tuto AN. Nyní jsem rád, že jsem TÈ takto zapojil. Jsem pøesvìdèen, že díky ní má TÈ ménì startù. Je zde napø. akumulace topné vody pøi odmrazování TÈ. Není ovlivnìn prùtok topné vody pøi uzavírání radiátorù apod. Pokud sleduji doporuèená zapojení výrobcù TÈ která mají invertor, jsou zde použité AN. Co se týèe ukládání pøebytkù z FVE do této AN, rozdìlil bych toto na dvì èásti. První je v topné sezónì, kdy AN vìtšinou z pøebytkù nahøejí pouze o nìkolik st. než je ekvitermní teplota topení, protože obìhové èerpadlo bìží a to se projeví tak, že TÈ bìhem dne témìø nesepne (je to vidìt v nìkterých dnech kdy svítí celý den slunce a je chladno v grafech). Druhý stav je v létì, kdy se netopí a je pøebytkù nadbytek. Pokud svítí celý den slunce, pøebytky z FVE ohøejí AN na teplotu okolo 70 st (pak vypne termostat). Díky pøedehøevu pro TUV využiju tuto energii pro TUV. Ale protože neohøívám napø. bazén, je energie nadbytek a vìtší AN by to neøešila. Myslím, že pro moji FVE a TÈ je ideální velikost AN v rozmezí 300 - 500 litrù. Vìtší urèitì ne. Jsou pro Vás tyto názory užiteèné? Pokud budete mít nìjaké otázky, klidnì napište nebo zavolejte. S pozdravem Josef Nešvara
  #97 Honzajkoktan@outlook.com  Dne: 18.04.2022 14:26:29
Dobry den, predem bych chtel podekovat za zverejnena data, takto detailni mereni z realne instalace jsou tezko dohledatelna a k nezaplaceni. Uvazuju o podobnem systemu, resim ted dimenzovani jednotlivych komponent. Ze zpetneho pohledu - zvolil byste stejnou velikost akumulacni nadrze? (bez uvazovani sirky futer) Nebo by vam vetsi AN umoznila lepe ulozit prebytky z FVE? Ma AN velky vliv na snizeni poctu startu a motohodin cerpadla? dekuji Honza
  #96 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 09.02.2022 12:58:44
Do historie doplnìna možnost exportu dat.
  #95 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.11.2021 09:11:27
Od 5.11.2021 je regulace øízení pøebytkù upravena. Výkon pøebytkù je regulován na základì hodnot z hlavního elektromìru pomocí ModBus komunikace. Èímž se zmìnil pomìr mezi množstvím energie do sítì a akumulaèní nádrže ve prospìch akumulaèní nádrže. Dále díky ModBus komunikaci s hlavním elektromìrem, je v historii doplnìna èást Online, kde jsou hodnoty jednotlivých fází (proud, napìtí, výkon).
  #94 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 02.09.2021 19:07:52
Dobrý den, co se týèe použité AKUnádrže RAK 500/2, vyhazovat ji nehodlám (dokud nepoteèe). Tak jak jsem doplnil 50 litrovej bojler za AKUnádrž ve které je v horní èásti namotanej výmìník a do bojleru teèe pøedehøátá voda jsem s tím zatím spokojen. Bojler se mùže dohøívat kdykoli je potøeba (kromì noci, to jej mám blokovanej). Nakonec jsem s tímto øešením spokojený. A navíc bych musel opìt vybourat futra (jsou tam 60 cm). Jinak co máme tepelné èerpadlo, v krbovkách se témìø netopí. S tou teplotou do sání máte pravdu, v pøípadì vyšší teploty by to ochrana odstavila. Vyøešil jsem to tak,že jsem snížil teplotu na kterou ohøívá elektrotìleso vodu v AKUnádrži z pøebytkù FVE asi na 60 st.C. Dále zpáteèku do TÈ (hydroboxu) z AKUnádrže mám napojenou témìø u dna. Zatím jsem s tím problém nemìl. Co se týèe hluènosti TÈ Toshiba, jsem s ním opravdu spokojený a bylo to také jedno z kritérií výbìru. Pokud jede na nižší výkon, tek jej témìø neslyšíte. Je ovšem pravda, že pokud jede ve vìtších mrazech maplno, hluk je vyšší a pøi noèním tichu je také mírnì slyšet. Jsem rád, že na ten COP nìkdo kouká a myslím, že má nìjakou vypovídací hodnotu. Pokud budete chtít jìštì nìjaké info èi zkušenosti, klidnì zavolejte na mob. 608 841 833. Josef Nešvara
  #93 raduz  Dne: 02.09.2021 12:11:52
Teï asi urèitì nebudete vyhazovat zánovní aku+bojler, ale kdybyste se chtìl do budoucna zbavit toho bojleru, tak mì se (kvùli úspoøe místa a zamezení mísení) osvìdèila aku nádrž Regulus s dìlícím plechem uprostøed. TUV se tam navíc ohøívá prùtokovì (kovový husí krk spirálovì motaný skrz tu nádobu zdola nahoru). Každopádnì TÈ mi pak natápí dolní èást (v létì možnost pøepnout jen na horní), stejnì jako pøebytky FVE a jen z dolní èásti se èerpá topná voda. Horní èást se pak drží trvale nahøátá a slouží pro TUV. Pokud to máte takhle, tak jednou za èas je doporuèeno nahøát bojler nad nìjakých 65st a kvùli znièení legionel (u toho prùtokového nahøívání toto prý odpadá, stejnì jako anodové tyèe, usazeniny apod.). Ale to Vám myslím zajistí ten krb. Máte prosím nìjak øešeno zamezení nasátí horké vody z aku do TÈ? Zejména v létì o dovolené pøi pøebytcích (u vás možná i v zimì dost natopí krb). Nevím jak ta Toshiba, ale naše TÈ nesmí na výmìník dostat teplotu vyšší než tuším 67st. Takže (zatím) limituji nahøívání aku z FVE na nìjakých 60st, v budoucnu jsem uvažoval uzavøení ventilu od TÈ, ale nemáme krb a tak èasto to zas nenastává. Ono si totiž naše TÈ obèas samo rádo protoèí obìhovky kvùli prevenci zasednutí. A druhý dotaz, jak jste spokojen (nebo vaši sousedé) s tou Toshibou, zejména co se týèe hluènosti venkovní jednotky (v noci)? Toshiby jsou prý dost tiché, platí to i pro tu vaší? Jinak se musím pøidat-ten Váš graf COP fakt nemá chybu, zejména ty závislosti na venkovní teplotì :-)
  #92 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 27.05.2021 21:36:27
2.5.2021 jsem nahradil pùvodní SDS Macro novým a výkonìjším SDS BIG. Souèasnì se zmìnil i zpùsob toku dat. Døíve se data vyèítala z SDS Macro, nyní SDS BIG posílá data na webové stránky a do databáze. Není tudíž nutná veøejná IP adresa.
  #91 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 18.01.2021 12:43:11
Doplnìn popis topného systému, který obsahuje info o pøipojení tepelného èerpadla TOSHIBA ESTIA HI POWER 11 kW https://www.nesvara.cz/topeni/dokumenty/popis_systemu_topeni_v3.pdf
  #90 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 31.12.2020 08:53:13
Co se týèe mìøené spotøeby TÈ máte pravdu, je do ní poèítána celková spotøeba TÈ (venkovní jednotka, vnitøní jednotka, další obìhové èerpadlo a ještì malá elektronika pro øízení krbových kamen). Pro pøedstavu, pokud nejede kompresor je spotøeba zhruba 68 W. Což možná pùsobí malou nepøesnost. Co se týèe záporné hodnoty kalorimetru to SO výstup neumí nebo si to nedovedu pøedstavit jak to zaznamenat. TÈ odmrazuje vždy když je v grafu vidìt ostrý hrot dolu (napø. 31.12 je to v 1:31, 3:15, 5:10, 6:17, 7:25.
  #89 Vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 30.12.2020 22:03:46
Ten graf COP je krásný! Co prosím poèítáte do spotøeby TÈ? Jen venkovní jednotku samotnou, nebo i obìhové èerpadlo a øízení v domì? Jak se vám chová kalorimetr, když TÈ provádí odmrazovací cyklus? V grafu nikde nevidím zápornou hodnotu, takže odmrazování na výpoèet COP nemá vliv a je zanedbáno? Díky, Vojta
  #88 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 14.09.2020 14:37:05
Tak jsem spustil tepelné èerpadlo a hle, co se nestalo. Díky pomìrnì velkému prùtoku mezi hydroboxem a akumulaèní nádrží, došlo k promíchání chladnìjší topné vody z nižší èásti akunádrže s topnou vodou v horní èásti, která byla pùvodnì ohøívána zvláštním tìlesem a pøedávala teplo TUV v prùtokovém ohøívaèi. Vše jsem nakonec vyøešil tak, že jsem za prùtokový ohøívaè (umístìný v akunádrži) zapojil bojler TATRAMAT, do nìhož pøitéká pøedehøátá voda z akumulaèní nádrže. Nyní je TUV dohøívána v bojleru.
  #87 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 31.08.2020 20:48:09
Dobrý den, tepelný výkon tepelného èerpadla mìøím ultrazvukovým kalorimetrem https://www.nesvara.cz/topeni/dokumenty/2647_navod-k-obsluze-b12-vi_2.pdf Tento kalorimetr má S0 výstup s koeficientem 100 impulsù/kWh. U tepelného èerpadla je právì dokonèena montáž. Nyní èekám na chladnìjší poèasí a pak se uvidí jak to bude šlapat.
  #86 Vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 31.08.2020 18:04:15
Dobry den, jak prosim merite vykon tepelneho cerpadla? Mate tam nejak spolehlivy kalorimetr? Diky, Vojta
  #85 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 14.08.2020 13:07:24
V souèasné je na stránku (tak jako ve skuteènosti) doplnìno jednofázové tepelné èerpadlo TOSHIBA ESTIA HI POWER 11kW. Venkovní jednotka je umístìna na nepoužívaném balkonì. Vnitøní hydrobox (s elektrokotlem 9 kW) je umístìn v technické místnosti a propojen s akumulaèní nádrží. Sekundární obìhové èerpadlo je synchronnì spínáno od vnitøní jednotky (hydroboxu) a souèasnì pokud se topí v krbu. Sekundární tøícestný ventil je trvale otevøen a není ovládám ekvitermnì. Ekvitermnì je øízeno tepelné èerpadlo bez použití vnitøního termostatu (je nastaven pouze noèní útlum). TÈ si tudíž žije svým životem. Zvolil jsem zámìrnì 1f verzi z dùvodu využití elektrické z FVE, která je také 1f (døíve to šlo). Spotøeba TÈ (vèetnì obìhového èerpadla) je mìøena elektromìrem, stejnìtak spotøeba tepla je mìøena kalorimetrem umístìným za vnitøní jednotkou (hydroboxem). Veškeré radiátory jsou opatøena termohlavicemi. Na webu je též vidìt COP, který porovnává spotøebu elektrické a tepelné energie. Tepelná ztráta domu je zhruba 12 kW. Jsem sám zvìdav jak to celé bude fungovat.
  #84 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 13.04.2020 11:52:06
Doplnil jsem odkaz na pøehledné stránky http://www.e-mereni.cz/ ( e-mereni ). Zde je online vidìt kompletní pøehled o spotøebì a další informace. Dále jsou pøidány nové grafy inspirované právì tìmito stránkami. Tímto dìkuji panu Doèkalovi za nemalou pomoc.
  #83 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 28.01.2020 12:31:50
Nevím zda to nemá souvislost s tím, že døíve byla stránka na nešifrovaném protokolu http a dnes je na https. Já používám Chrom a vše funguje. Dá se to asi øešit nastavením Vašeho prohlížeèe. Pokusím se poradit a upravit odkaz na historii. Pak se ozvu.
  #82 Raduz  Dne: 28.01.2020 11:53:09
Už to asi chápu: Totiž tyto prohlížeèe se primárnì snaží zøejmì otevírat https namísto http, kór když vede odkaz z https. Pak se to snaží pøistupovat na https://eportal.merenienergie.cz a tam je neplatný certifikát, resp. na https se vùbec nevysílá. Já øíkám poøád, že s tím Googlem a spol. vynucovaným https je víc problémù, než užitku :-) Kvùli mì to urèitì neøešte, jinde to opravdu funguje.
  #81 Raduz  Dne: 28.01.2020 11:45:01
Aha, tak koukám že problém s historií je na mém oblíbeném prohlížeèi Firefox (nefunguje mi ani na mobilu s Android, ani na PC s Win10). Hlásí to chybu certifikátu a následnì se pøesmìruje na error.banan.cz, i když pøidám výjimku. Chybu to hlásí i pod prohlížeèem Edge (Win10), ale tam jde udìlit výjimka.
  #80 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 17.01.2020 22:50:44
Díky, ale mnì historie funguje.
  #79 Raduz  Dne: 17.01.2020 21:56:51
Je to pøesnì jak píšete, prostì nová hraèka :-) Dám tomu celý rok a uvidím, po oèku ale poøád sleduji Váš web a srovnávám :-) Ale závìr bude asi stejný jako u Vás, tj. budu rád, když to bude fungovat. Asi to víte, ale nefunguje historie.
  #78 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2019 07:49:07
Co se týèe stínù, tak na èást panelù v tomto období dopadají ze sousedova komína. Pøesnì Vás chápu, když jsem zrealizoval tuto FVE, neustále jsem sledoval jak se chová výkon a celková výroba. Myslím, že vzhledem velice nízké mìsíèní výrobì v listopadu a prosinci je vliv tìchto stínù zanedbatelný a nemá smysl se tím trápit. Ale èlovìk si øíká co kdybych to udìlal jinak.... Také proto jsem si udìlal sledování. Dùležitá je celková výroba za rok (tu mám bìhem deseti let od 4400 kWh - 5100 kWh roènì). Já mám navíc èást panelù na støeše s jiným sklonem, což také trochu ubírá celkový výkon. Zprvu jsem spekuloval, že to pøedìlám, ale potom mne to pøešlo. Jsem rád že vše funguje. Co se týèe mìøení "výroba FVE", zobrazená data jsou z AC strany - fakturaèní elektromìr. Pokud budete chtít nìjakou konzultaci èi zkušenosti, klidnì se ptejte. S pozdravem Josef Nešvara
  #77 Raduz  Dne: 11.12.2019 22:12:04
Pane Nešvaro, mùžu se zeptat, jestli Vám tam pøes panely bìhem dne nepøeletí nìjaké stíny, zejména teï v zimních mìsících, kdy jsou stíny "dlouhé"? Máme letos novou 5,2kWp a jelikož nám tam trochu v zimì bìhají stíny (atika, komín), tak se tak snažím v porovnání výroby s vaší FVE zjistit, jestli má cenu s tím laborovat, resp. o kolik pøicházím v porovnání s podobnou, ale nezastínìnou FVE. Výrobu mám v posledních 2 mìsících totiž podobnou jako Vy. A ještì se zeptám, ta zobrazovaná hodnota "výroba FVE" je u Vás poèítaná na DC (tj. hodnoty ètené z mìnièe), nebo až AC (pøedpokládám snížené o nìjakou vnitøní spotøebu mìnièe)? Pøedem dìkuji.
  #76 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 24.11.2019 21:41:07
Ten dùvod je daleko jednodušší. Nemám skuteènou informaci o chodu žlutého èerpadla. Nemám ani namontovaný žádný prùtokomìr. Sleduji pouze teplotu vývodu a zpáteèky. Prùtok je pouze odhad. Celé tyto informace jsou doplnìny do vzorce a výsledek je na webu. V danou chvíli již ve skuteènosti nebìželo èerpadlo, ale výpoèet byl stále vidìt. Upravím program tak aby chod èerpadla a zobrazení výpoètu bylo závislé na teplotì zpáteèky. Ten zobrazený výkon není tedy pøesný.
  #75 vojta vojtech.kurka@gmail.com  Dne: 24.11.2019 21:00:54
Ted to naopak hlasi 18 kW, pri teplote spalin 51 stupnu. Asi neni jednoduche to merit bez certifikovaneho kalorimetru.
  #74 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 19:14:41
Tak jsem vylepšil uložení teplotního èidla na teplé topné vodì. Díky za upozornìní.
  #73 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 13:40:42
No koukám na to, døíve byl záporný rozdíl mezi pøívodem a zpáteèkou pouze nìkolik desetin. Nyní je to nìjak moc, kouknu na to, asi je tam nìjaký problém. Ještì jednou dìkuji za upozornìní. S pozdravem Josef Nešvara
  #72 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 13:21:50
Tak jsem rychleji psal než jsem se kouknul na stránku. Vèera jsem nahrával upravený program na server a asi mám opaènì èidla. Díku pøedìlám to.
  #71 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 13:13:36
Tyto èidla jsem mezi sebou již asi dvakrát vymìnil a vždy v urèitou chvíli k tomuto dojde. Dojde k tomu ve chvíli kdy je úplnì zavøený tøícestný ventil za krbovými kamny a krbová kamna dohoøívají. V tu chvíli je teplota na zpáteèce o nìjakou desetinu vyšší (jsou použita pøesná digitální èidla DALLAS DS18B20). Moje vysvìtlení je (nevím zda správné), že horkou vodu, která je pod mírným tlakem v systému, pøihøeje tøení topné vody o lopatky obìhového èerpadla. Napø. primární okruh JE Temelín se nahøívá (pøi opìtovném spouštìní) tím, že se nejprve spustí hlavní cirkulaèní èerpadla (nominální tlak v primárním okruhu je 15,7 MPa). Tak zde moje vysvìtlení. Vzhledem k tomu, že jsem èidla opravdu mìnil, tak ten rozdíl tam opravdu je.
  #70 vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 22.11.2019 12:26:54
Posledni dny vzdy kamna ukazuji zaporny vykon. To je chyba tech dvou teplomeru?
  #69 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 05.04.2019 10:32:44
Doplnìní nového elektromìru pro øízení pøebytkù energie využité k ohøevu akumulaèní nádrže. 3.4.2019 jsem doplnil nový elektromìr, který mìøí pøebytky energie pro ohøev akunádrže. Tento elektromìr má 2000 pulsù na 1 kWh. Døíve jsem pro toto mìøení používal elektromìr E.Onu, který má 250 pulsù na 1 kWh (navíc nìkteré pulsy se obèas ztratili asi díku pøevodníku). Díky vìtšímu poètu pulsù elektromìru je reakce øízení daleko citlivìjší a pøesnìjší, díky èemuž je využito vìtší množství pøebytkù pro ohøev akunádrže.
  #68 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 21.10.2018 19:10:05
Pøidán popis pøipojení teplotního èidla PT100 k napìovému vstupu SDS Macro pro mìøení teploty spalin (kouøovodu)
  #67 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 20.07.2018 19:59:43
Díky za pochvalu. Je to zajímavé, ale k ochlazování panelù se nechystám.
  #66 Jimi  Dne: 20.07.2018 09:17:00
Zrovna vèera jsem se díval na video ohlednì tohoto problému :-) https://www.youtube.com/watch?v=M0uZWv8ocS4 Chlápek to má dokonce na termo spínaè, pouze když jsou panely nad 35°C... ale mì osobnì ten systém pøipadá zbyteènì komplikovaný, dle mì by staèilo to mít na ruèní spínání a prostì jednou dennì (když je èlovìk doma) to pustit na pár minut, a nebo na èasovaè. Úèinnost to zvedá o 20% co jsem pochopil. Jinak moc krásné stránky, radost sledovat èísílka
  #65 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 20.07.2018 07:09:42
Je pravda, že teplota má na výkon zásadní vliv. O chlazení jsem nepøemýšlel. Asi by bylo zajímavé zjistit jak se zmìní výkon panelù napø. nechat volnì stékat vodu po panelech a díky jejímu odpaøování by docházelo k ochlazování. Nevím zda toto nìkdo zkoušel. Ale jistì by to bylo zajímavé.
  #64 Jimi  Dne: 19.07.2018 14:07:55
Dìkuji. Nepøemýšlel jste o instalaci nìjakého chlazení? Protože to vypadá že víc než 3,8kW se z toho nevytlaèí kvùli vysoké teplotì.
  #63 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 19.07.2018 13:02:15
Procenta znamenají - procento výkonu FVE (100% = 5 kW). Je pravda, že stránka má malou vadu na kráse, bargraf se správnì naète pøi otevøení stránky dobøe a dále se nepøepisuje, protože prohlížeè poté používá obrázek z lokálního cache. Èasem se to pokusím opravit.
  #62 Jimijimi.queez@gmail.com  Dne: 19.07.2018 10:27:34
Dobrý den, co prosím znamenají ty procenta vlevo, hned za FVE?
  #61 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.07.2018 15:02:35
Já jsem elektrárnu pøipojoval ke konci roku 2009. V té dobì ještì bylo možné tento výkon (mám 5.06 kW) pøipojit jednofázovì. Nyní to možné není. Døíve bylo distribuèní mìøení provádìno tak, že se tok proudu mìøil jako suma všech tøí fází. Nyní se mìøí každá fáze zvl᚝. Takže nyní se snažím mít zapojené maximum nejèastìjších spotøebièù právì na fázi jde je FVE. Jinak elektrárna je v okresu Písek v distribuèním území E.ON.
  #60 Raduz  Dne: 11.07.2018 12:04:56
E.ON, už to vidím :-) Pøesto mì to zajímá-pøipojení bez problému?
  #59 Raduz  Dne: 11.07.2018 10:31:03
Chápu prosím správnì dle typu mìnièe, že elektrárnu máte jednofázovou? Nemìl jste problém s pøipojením k distribuèní síti? Zrovna øeším dodávku na klíè a FVE 5,5kW niminálnì ÈEZ distribuce prý nepøipojí-maximální výkon na jednu fázi je 3,64kW. Èili bude 3f, ovšem tam je prý zas problém díky mìøení po fázích (èeská specialita) s dostateèným využitím energie v domì, než pøeteèe do sítì. Resp. asymetrické 3f mìnièe jsou drahé. Mohu se zeptat v jaké distribuèní síti jste, resp. vùbec by mì zajímalo kde se Vaše FVE fyzicky nachází a zda jste s tímto nemìl problém. Je to mìsto Písek shodnì s majitelem domény? :-) Pøedem dìkuji za odpovìï.
  #58 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 01.06.2018 07:33:41
29.5.2018 jsem namontoval nový cejchovaný elektromìr.
  #57 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.05.2018 08:43:36
Jsem rád, že tyto stránky sledujete (alespoò mají nìjaký užitek). I já špatnì spím. V sobotu 26.5.2018 došlo ke zkratu ve FVE elektromìru, proto zde nejsou prùbìhová data o výrobì. Elektromìr jsem rychle sehnal nový a vèera jsem jej namontoval. Jenže nový elektromìr má jiný poèet pulzu na 1 kWh a to je problém správný výpoèet najetých kWh (vzhledem k historii). Takže sháním jiný , který má 2000 imp. na 1kWh. K Vaší otázce, Elektrárnu mám od konce roku 2009. A co bych udìlal jinak? Vcelku nic, vše funguje jek má. Postupnì jsem dodìlal možnost využití pøebytkù ohøíváním akumulaèní nádrže (pøi rekonstrukci topení) a to funguje dobøe. Výstavbu elektrárny urèitì doporuèuji, dnes je podstatnì levnìjší a v kombinaci s bateriemi je to paráda (ty já ale nemám). Taky je to dobrá hraèka. Jinak co se týèe návratnosti, vzal jsem si úvìr a vèetnì úroku ji budu splácet celkem asi 12 let (nepoèítám nenakoupenou energii). Dnes jsou poøizovací ceny sice jiné, ale jsou dotace na poøízení, takže odhaduji návratnost podobnì. Mám instalovaný výkon 5,06 kW a roèní výroba se pohybuje v rozmezí 4400 - 5000 kWh roènì. Pøeji dobré rozhodnutí. Pokud chcete ještì nìjaké info klidnì zavolejte na mob. 608 841 833, Josef Nešvara
  #56 Raduz  Dne: 29.05.2018 00:55:40
Já jsem normálnì na tom vašem webu závislý, posledních pár dnù nemùžu spát, jak nevidím výrobu :-) Tak snad se brzy zadaøí zase zprovoznit, a vám to nekazí statistiky :-) Už to sleduji nìjaký pátek, velmi zajímavá statistika pro ty, co podobnì jako já poèítají návratnost a pøi tom šetøí do prasátka :-) Kdybyste teï stavìl fve, udìlal byste nìco jinak? Tøeba jiný výkon, baterie apod? Uvažuji o koupi na klíè s dotací, tak snad nebudu litovat.